RODO 2019-02-17T22:59:33+01:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez
Zespół Szkół Muzycznych I stopnia
im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Warszawie

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów, oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, absolwentów i pracowników szkoły. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Kto jest administrator danych osobowych?
 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 23/25, 03 – 775 (dalej: Administrator lub ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie).
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mailowo: zsm.moniuszko@gmail.com lub też listownie na adres korespondencyjny administratora ZSM I st. im. Stanisława Moniuszki ul. Kawęczyńska 23/25, 03 – 775 Warszawa.
Na jakich zasadach Administrator przetwarza dane osobowe? Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. prawdziwe, kompletne i aktualne ze względu na cel jakiemu mają służyć,
 4. przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu,
 5. zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
 1. Dane osobowe w ZSM I st. im. S. Moniuszki w Warszawie przetwarzane są:
  1. na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu realizacji zadań ustawowych
   i statutowych, w tym promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, organizacji konkursów i ich dokumentowania, prowadzenia strony internetowej, tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych;
  2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
   w tym umów o pracę;
  3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z prowadzeniem działalności statutowej przez ZSM I st. im.
   St. Moniuszki w Warszawie, w tym z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez wdrożony system monitoringu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i odpowiednie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych;
 2. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej oraz jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych?
 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od określonego celu przetwarzania.
 2. Dla danych przetwarzanych na podstawie 6 ust. a) RODO:
  1. w przypadku danych podawanych w formularzach zgłoszenia na konkurs zakres wymagany przy zgłoszeniu, w tym imię i nazwisko ucznia i opiekuna prawnego,
  2. w przypadku procesu rekrutacji, dane wymagane we wniosku,
  3. w przypadku procesu rekrutacji dane określone w ogłoszeniu o pracę,
 3. Dla danych przetwarzanych na podstawie 6 ust. b) i c) RODO
  1. w celu prowadzenie działalności statutowej ZSM I st. im. S. Moniuszki w Warszawie, dane wymagane odrębnymi przepisami prawa, w tym w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowe i/lub Ministra Kultury;
  2. w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umów, w tym umów o pracę, dane niezbędne do prawidłowego zawarcia, wykonania i rozliczenia umów;
  3. w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami RODO, najczęściej imię i nazwisko oraz dane wymagane odrębnymi regulaminami oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych;
 4. Administrator gwarantuje dostęp do Państwa danych osobowych oraz pełną informację o zakresie przetwarzanych danych w zależności od określonego celu. Informacji udziela wyznaczony inspektor ochrony danych
Komu są udostępniane dane osobowe?
 1. Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem edukacyjno-wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób? Przekazane nam dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji.
Przez jaki okres Administrator przetwarza dane osobowe?
 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu edukacyjno-wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  2. w przypadku danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych lub innych obowiązujących aktów prawnych,
  3. w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. w przypadku danych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym dane przetwarzamy maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku zawarcia umowy o pracę jako część dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami prawa pracy regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 2. W przypadku złożenia sprzeciwu do czasu rozpatrzenia zgłoszenia, z tym, że w tym okresie dane nie będą przetwarzane.
Jakie macie Państwo prawa w zakresie przetwarzanych danych?
 1. Przysługują Państwu prawa wymienione w (art. 15-22 RODO) to jest:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do niepodlegania profilowaniu,
  7. oraz prawo do uzyskania informacji
 2. Wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać w następujących przypadkach:
  1. żądać sprostowania danych można, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. żądać usunięcia danych można, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
  3. żądać ograniczenia przetwarzania danych można, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
  4. żądać przeniesienia danych mogą Państwo, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 3. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją,
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. Informujemy także o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w informacji, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.